Gestió
de residus

ECOPARCS
Gestió de residus

Tetma gestiona ecoparcs o punts nets, qque consisteixen en instal·lacions on es recullen, seleccionen i recuperen residus urbans que no poden llençar-se als contenidors habituals de la via urbana. L’empresa té una àmplia experiència en la gestió i control d’aquestes instal·lacions. Actualment gestiona més de 50 ecoparcs entre fixos i mòbils.

Per tenir més control dels residus que s’hi llencen, les instal·lacions estan dotades amb els últims avenços tecnològics en matèria de pesatge, automatització i control dels residus, facilitant-ne l’accés al ciutadà en tot moment, i de forma complementària el reciclatge i la recuperació de subproductes.

En un ecoparc els usuaris poden llençar residus especials com fluorescents, bateries, piles, pneumàtics, pintures, reactius de laboratori, material fotogràfic, productes de neteja, envasos contaminats per productes químics, cartutxos de tinta, radiografies, termòmetres, electrodomèstics, olis minerals…

També s’hi permet llençar residus ordinaris, com ara paper i cartró, envasos lleugers, plàstics, metalls, tèxtils, olis vegetals usats… i residus voluminosos, com electrodomèstics o mobiliari. Altres residus com ara fustes, residus verds, runes i restes de construcció d’obres menors també són deixalles que es poden traslladar als ecoparcs.

PLANTES DE
TRANSFERÈNCIA
Gestió de residus

Tetma gestiona plantes de transferènciala funció principal de les quals és la selecció i separació de residus, d’aquesta manera se n’aconsegueix una reducció important. Aquest procés és una etapa intermèdia entre la recollida dels residus sòlids urbans (RSU) i la seva reutilització posterior com a subproducte. Com a empresa que gestiona el cicle integral de residus, Tetma tracta aquesta fase com una part important per al tractament posterior dels RSU.

A les plantes de transferència, els RSU que arriben amb els camions recol·lectors són classificats i emmagatzemats en funció de la seva tipologia. Posteriorment aquests es deriven a un gestor final, que pot ser o no la mateixa empresa, per tractar-los i reincorporar-los a la cadena de producció, d’aquesta manera s’aconsegueix una gran reducció de residus en dipòsits controlats.

Amb les plantes de transferència, s’aconsegueix reduir els temps d’execució dels serveis de recollida de les poblacions allunyades dels centres de tractament i s’optimitzen els costos de transport, ja que s’utilitzen els equips més adequats per a cada residu.

PLANTA DE
TRACTAMENTS
DE RESIDUS
Gestió de residus

Sota la marca Reciclados Palància Belcaire gestionem la planta de valorització de residus d’Algímia d’Alfara. En aquestes instal·lacions treballem en la gestió deresidus sòlids urbans que es generen en 56 municipis.

Els sistemes instal·lats a la planta de tractament de residus permeten el percentatge més elevat de recuperació i el percentatge més baix de rebuig de residus de la Comunitat Valenciana.

A més, la planta porta a terme una funció de conscienciació i educació ambiental fonamental per al nostre futur.

Tetma gestiona la planta de tractament i gestió de residus amb una capacitat superior a 350.000 tones anuals. Disposem d’instal·lacions multifuncionals completament integrades amb l’entorn, dotades de les millors tecnologies disponibles en la gestió de residus:

  • Àrees de recepció i descàrrega de residus en una nau tancada amb renovació d’aire.
  • Línies de pretractament automatitzades.
  • Línies de separació o selecció de subproductes de la fracció seca i separació automàtica diferenciada de cada tipus de material (PET, polietilè d’alta densitat, bric, cartró, paper, etcètera).
  • Línies de tractament biològic amb bioestabilització aeròbica. Fermentació, afinament intermedi, maduració i afinament final.
  • Tractament global de pols i olors en totes fases amb renovació de 120.000 m3/h mitjançant la connexió amb un filtre de mànegues.
  • Biofiltres de més de 1.000 m2 amb escorces de coníferes de diferents tipus.
Certificat AENOR 14001 RPB Certificat AENOR 50001 RPB Certificat AENOR 9001 RPB Certificat IQNet 14001 RPB – A Certificat IQNet 50001 RPB – A Certificat reducció de petjada de carboni

DIPÒSIT
CONTROLADOR
DE RU
Gestió de residus

Els dipòsits controlats d’RU de rebuiginstal·lacions de dipòsit procedents del tractament de residus sòlids urbans. Aquestes instal·lacions consisteixen en un recipient totalment impermeabilitzat, amb elements d’eliminació i tractament tant dels lixiviats com del biogàs generat.

TTetma completa la seva oferta de gestió integral de residus amb el servei de gestió i control de dipòsits controlats de residus sòlids urbans. . Podem acreditar una gran experiència en la gestió i control d’aquest tipus d’instal·lacions, ja que supervisem dipòsits amb capacitats superiors a 1.425.000 m3. Aquestes instal·lacions estan dotades amb els últims avenços tecnològics en matèria seguretat, control i gestió.