Gestió
de residus

ECOPARCS
Gestió de residus

Tetma gestiona ecoparcs o punts nets, qque consisteixen en instal·lacions on es recullen, seleccionen i recuperen residus urbans que no poden llençar-se als contenidors habituals de la via urbana. L’empresa té una àmplia experiència en la gestió i control d’aquestes instal·lacions. Actualment gestiona més de 50 ecoparcs entre fixos i mòbils.

Per tenir més control dels residus que s’hi llencen, les instal·lacions estan dotades amb els últims avenços tecnològics en matèria de pesatge, automatització i control dels residus, facilitant-ne l’accés al ciutadà en tot moment, i de forma complementària el reciclatge i la recuperació de subproductes.

En un ecoparc els usuaris poden llençar residus especials com fluorescents, bateries, piles, pneumàtics, pintures, reactius de laboratori, material fotogràfic, productes de neteja, envasos contaminats per productes químics, cartutxos de tinta, radiografies, termòmetres, electrodomèstics, olis minerals…

També s’hi permet llençar residus ordinaris, com ara paper i cartró, envasos lleugers, plàstics, metalls, tèxtils, olis vegetals usats… i residus voluminosos, com electrodomèstics o mobiliari. Altres residus com ara fustes, residus verds, runes i restes de construcció d’obres menors també són deixalles que es poden traslladar als ecoparcs.

PLANTES DE
TRANSFERÈNCIA
Gestió de residus

Tetma gestiona plantes de transferènciala funció principal de les quals és la selecció i separació de residus, d’aquesta manera se n’aconsegueix una reducció important. Aquest procés és una etapa intermèdia entre la recollida dels residus sòlids urbans (RSU) i la seva reutilització posterior com a subproducte. Com a empresa que gestiona el cicle integral de residus, Tetma tracta aquesta fase com una part important per al tractament posterior dels RSU.

A les plantes de transferència, els RSU que arriben amb els camions recol·lectors són classificats i emmagatzemats en funció de la seva tipologia. Posteriorment aquests es deriven a un gestor final, que pot ser o no la mateixa empresa, per tractar-los i reincorporar-los a la cadena de producció, d’aquesta manera s’aconsegueix una gran reducció de residus en dipòsits controlats.

Amb les plantes de transferència, s’aconsegueix reduir els temps d’execució dels serveis de recollida de les poblacions allunyades dels centres de tractament i s’optimitzen els costos de transport, ja que s’utilitzen els equips més adequats per a cada residu.

PLANTA DE
TRACTAMENTS
DE RESIDUS
Gestió de residus

Tetma participa en l’UTE Explotació Onda que gestiona la planta de Tractament i Valorització de Residus Sòlids Urbans (RSU) situada a Onda. Aquesta planta gestiona els residus en les Zones II, IV i V del consorci de residus C2 (Zona Centre de la província de Castelló).

En aquestes instal·lacions treballem en la gestió de residus sòlids urbans que es generen en 46 municipis.

A més, la planta realitza una funció de conscienciació i educació ambiental fonamental per al nostre futur.

Durant l’any 2021 en aquesta planta es van gestionar 161.866 tones de residus.

Disposem d’instal·lacions multifuncionals completament integrades amb l’entorn, dotades de les millors tecnologies disponibles en la gestió de residus:

CONTROL D’ENTRADA

  • El procés s’inicia amb l’arribada de vehicles procedents de la recollida domiciliària. S’efectua el pesatge on es valora l’origen, el tipus de fracció que transport i el pes.

SELECCIÓ

  • Separa la matèria orgànica i després les diferents fraccions d’envasos que podrien haver-se separat en origen (envàs de paper, cartó i vidre).

RECICLATGE

  • El material separat es reintrodueix a través del sistema integrat de gestió en la cadena productiva. La matèria orgànica se sotmet al procés de fermentació, maduració i afinament per a ser reutilitzada.